2 năm sau xung quanh Sunshine Diamond River quan 7 có gì?

2 năm sau xung quanh Sunshine Diamond River quan 7 có gì?

có nên đ§u tư vô dñ án Sunshine Diamond River không?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi đưãc Sunshine Group nên m¯t t¡i https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ thË trưÝng Qu­n 7, VÛi nhiÁu ch× Vưãt b­c cùng vÛi Nhïng tÑ ch¥t h¥p d«n đã làm cho nhiÁu Khách hàng nên thu hút chú ý. Sunshine Diamond River Qu­n 7 cçng là càng trong Nhïng lña chÍn đ§u tư d«n đ§u, Khách hàng có kh£ năng tham kh£o thêm bài vi¿t chia s» cça SaleReal Team sau đây vÁ v¥n đÁ đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River.

căn hÙ Sunshine Diamond River sß hïu đưãc vË th¿ đ¯c đËa

dưÛi đây là Các nhân tÑ vÁ vË trí làm cho trË giá cça dñ án đưãc tăng lên cao khi Khách hàng chÍn đ§u tư t¡i Sunshine Diamond River.

dñ án Sunshine Diamond River sß hïu vË th¿ ch¯c trên đưÝng Đào Trí, phưÝng Tân Phú, Qu­n 7, n±m liÁn kÁ c§u Bà BưÛm. Đây đưãc gÍi là vË th¿ "Vàng" t¡i Qu­n 7 vì do dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c mÛi khu đô thË Phú Mù Hưng, và là khu đ¥t ven sông hi¿m hoi còn đ¿n t¡i Qu­n 7, 1 m·t ti¿p giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, mÙt m·t ti¿p giáp sông Sài Gòn. ĐÑi vÛi ưu điÃm này dân cư t¡i Sunshine Diamond River đưãc hưßng thå tròn v¹n m¡ng lưÛi Cơ sß h¡ t§ng giao thông đÓng bÙ và hoàn chÉnh lúc đưãc chç nưÛc nh¥n m¡nh đ§u tư và xây dñng.

ĐÑi vÛi ưu điÃm n±m trong khu vñc đưãc quy ho¡ch bài b£n vÁ Cơ sß h¡ t§ng giao thông hoàn chÉnh và đÓng bÙ cùng vÛi v¥n đÁ tÍa l¡c hơn tråc đưÝng chánh Làm të vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River dÅ dàng k¿t nÑi VÛi Các khu lân c­n như qu­n 2, khu đô thË Th¡nh mù Lãi chÉ m¥t chëng 7 phút qua c§u Phú Mù, vào khu trung tâm qu­n 7, khu đô thË Phú Mù Hưng chÉ m¥t t§m 5 phút qua đưÝng c§u Phú Mù - NguyÅn Văn Linh, di chuyÃn vô trung tâm qu­n 1 chÉ m¥t t§m 25 phút đi.

Nhïng y¿u tÑ quy¿t đËnh giá trË dñ án trong tương lai

dñ án Sunshine Diamond River chéa đñng đËa th¿ h§u như đã đưãc thành phÑ đ§u tư và quy ho¡ch bài b£n vÁ H¡ t§ng giao thông VÛi tuy¿n đưÝng c§u Phú Mù g¯n k¿t qu­n 2 ĐÑi vÛi đưÝng NguyÅn Văn Linh đây là tråc đưÝng đã đưãc nâng cung c¥p chào rÙng tiên ti¿n, thu­n tiÇn cho v¥n đÁ k¿t nÑi giao thông cho dân cư sÑng t¡i căn hÙ Sunshine Diamond River.

càng trong Nhïng nhân tÑ t¡o thành giá trË lÛn nh¥t cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 là công viên Mũi Đèn ĐÏ ĐÑi vÛi quy mô 117ha, trong đ¥y t¡o khu vñc công viên h×n hãp đa chéc năng chëng 82ha và khu đô thË nhà t¡i 35ha. Theo quy ho¡ch, khu công viên đô thË này có chéc lñc căn hÙ cao c¥p, villa nghÉ dưáng, cao Ñc văn phòng h¡ng A, khách s¡n 5 sao, c£ng tàu khách quÑc tiÅn,... hiÇn t¡i, theo thà sát chç đ§u tư đang triÃn khai xây dñng Cơ sß h¡ t§ng nÙi khu và chç qu£n lý dñ án, lý thú là chu×i đê kè bao quanh khu đ¥t rÙng lÛn này.

Чy là Nhïng nhân tÑ £nh hưßng tÛi tiÁm lñc trË giá vÁ sau cça căn hÙ Sunshine Diamond River. bên c¡nh đó, dñ án Sunshine Diamond River còn đưãc mong héa h¹n dña vào tiÁm năng khai thác tiÁm năng kinh doanh nhÝ vào mô hình Shophouse đưãc chç đ§u tư xây ngay t¡i nÙi khu dñ án.

Đây là thÝi điÃm tÑi ưu nh¥t nh±m đ§u tư vô dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 ĐÑi vÛi Các chç đ§u tư lưÛt sóng và Nhïng chç đ§u tư cho thuê thì đây là giai đo¡n tÑi ưu nh¥t đà đ§u tư vô Các căn hÙ thương m¡i, căn hÙ, văn phòng và Officetel do tính thanh kho£n cñc cao khi dñ án đưãc đưa vô sí dång mÛi méc lãi nhu­n cao vì tiÁm lñc khai thác thương m¡i m¡nh khi đưãc chç đ§u tư bÑ trí ngay ß m·t tiÁn đưÝng. y¿u tÑ này cho m¥y răng căn hÙ Sunshine Diamond River Qu­n 7 có tiÁm lñc lÛn lãi nhu­n sÛm nh¥t cho Các chç đ§u tư.

căn hÙ chung cư đem l¡i đÝi sÑng hoàn h£o t¡i Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 xéng danh là dñ án danh sÑng nh¥t ß khu qu­n 7, chéa đñng nhïng nhân tÑ Khi¿n chung cư Sunshine Diamond River trß ra căn hÙ chung cư đáng sÑng nh¥t hơn sàn căn hÙ cao c¥p năm 2019.

đem đ¿n đÝi sÑng xanh tròn v¹n cho dân cư, ĐÑi vÛi ưu th¿ 1 m·t hưÛng thành r¡ch Bà BưÛm, mÙt m·t hưÛng ra sông Sài Gòn hùng vĩ gây nên khung c£nh ưu viÇt cho Sunshine Diamond River. cùng b§u đëng khí trong lành thoáng đãng të 2 con sông lÛn m¡nh, chç đ§u tư cũng dành cho nhïng diÇn tích đ¥t nh±m bÑ trí môi trưÝng xanh đà đem đ¿n cho cư dân đÝi sinh sÑng xanh. ß Sunshine Diamond River có thà nói điÁu kiÇn xanh tràn ng­p kh¯p t¥t c£ điÃm ß Các hÓ bơi trong chç, ngoài trÝi, khu gi£i trí, công viên bÑn mùa, ban công Nhïng căn hÙ, khu vñc vưÝn treo,... mÍi thå l¯p cça chç đ§u tư VÛi måc đích mang tÛi cho ngưÝi dân cuÙc sinh sÑng xanh và điÁu kiÇn nghÉ ngơi qu£ thñc ngay chính t¡i chung cư cça mình.

m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư xây đà đáp éng nhu c§u gi£i trí căn b£n l¡i cao c¥p cho ngưÝi dân sÑng t¡i căn hÙ Sunshine Diamond River VÛi bà bơi thác nưÛc 2 t§ng, Cafe Sky, Rooftop Bar, công viên cây non, khu vñc gi£i trí,... s½ là nơi gây nên Nhïng giây phút thư giãn, tho£i mái nh¥t cho ngưÝi dân, t­n hưßng khung c£nh ninh c£nh thành phÑ ng­p tràn s¯c non hay toàn c£nh thành phÑ lung linh ng­p tràn ánh đèn.

Qua Nhïng tÑ ch¥t phía hơn, SaleReal Team tÕng hãp đ¿n có kh£ năng m¥y ch¯n v¥n đÁ dñ án chung cư Sunshine Diamond River s½ đưãc đông đ£o Khách hàng tranh nhau mua, bßi v­y viÇc đ§u tư vào dñ án Qu­n 7 này là mÙt lña chÍn cñc kó đúng đ¯ng, hy vÍng Khách hàng s½ nh­n đưãc sñ lña chÍn chánh xác nh¥t.