concept thiết kế SaleReal Team ấn tượng ra sao

concept thiết kế SaleReal Team ấn tượng ra sao

Thông tin dñ án Estella Heights

chç đ§u tư Keppel Land l¡i të Singapore và công ty cÕ ph§n Ti¿n PhưÛc là 2 đơn vË xây dñ án Estella Heights. Đây là mÙt dñ án tÍa l¡c t¡i vË th¿ đưãc đánh giá vô cùng đ¯c đËa ß trung tâm Qu­n 2, tÕ s£n ph©m cung c¥p ra thË trưÝng 376 chung cư.

dñ án gÓm Nhïng h¡ng måc nào? Là câu hÏi đưãc đ·t nên të phía Quý khách, bài vi¿t sau đây là sñ đánh giá Sơ lưãc dñ án do nhóm SaleReal Team vëa xa l¡ c­p nh­t.

Nhìn chung m·t tiÁn dñ án Estella Heights sß hïu khá nhïng tuy¿n đưÝng trÍng tâm sí dång cho v¥n đÁ đi đ¿n hàng ngày như xa lÙ Hà NÙi, tuy¿n đưÝng Mai Chí ThÍ, đưÝng ĐÓng Văn CÑng, đưÝng cao tÑc Long thành - D§u Giây.

v¥n đÁ liên k¿t khu vñc đ·c biÇt mau l¹ khi mà të dñ án cư dân có kh£ năng đi càng cách nhanh chóng tÛi Nhïng Qu­n mÙt,3,7, Bình Th¡nh, Thç Đéc, khu vñc công nghÇ cao, làng đ¡i hÍc trong sÑ vòng 10 - 20 ch¡y xe.

phía c¡nh đó, viÇc g¯n k¿t đ¿n Các tÉnh ra miÁn Đông Nam BÙ cũng r¥t đơn gi£n khi mà të dñ án t¡o kh£ năng trñc ti¿p tÛi đưÝng cao tÑc Long ra - D§u Giây nh±m đ¿n Nhïng tÉnh ĐÓng Nai, Bà RËa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, đây cũng là tråc đưÝng giao thông g¯n k¿t linh ho¡t ĐÑi vÛi 2 tråc đưÝng xuyên suÑt B¯c - Nam.

nh±m Làm dân cư Estella Heights Qu­n 2 t¡o mÙt cuÙc an cư đëng chÉ đà làm ch× sinh sÑng s£ng khoái mà phía c¡nh đ¥y, chç đ§u tư còn muÑn đem l¡i mÙt cuÙc sÑng cñc kó đ³ng c¥p và vưãt trÙi cho đÝi sÑng cça ngưÝi dân.

Đưãc l¯p đ·t ĐÑi vÛi nhïng lo¡i tiÇn ích 5 sao, Nhïng trung tâm mua s¯m và Các món ăn ©m thñc đưãc bày bán të t§ng 1 tÛi t§ng 5 cça dñ án ĐÑi vÛi hàng trăm m·t hàng đ§y đç të thñc ph©m, đÓ dùng dân dång, đÓ dùng gia đình, áo qu§n, h£o ph©m, túi xách, phå kiÇn, và Các chç hàng ©m thñc, quán cà phê, mÍi đÁu đưãc bày bán ĐÑi vÛi måc đích đem tÛi chánh là phåc vå cuÙc an cư cça cư dân.

mÙt tr£i nghiÇm h¥p d«n ĐÑi vÛi Nhïng sân chơi dành cho tr» em, đây chính là khu đà Làm tr» đưãc ki¿n xây, vui chơi VÛi Nhïng lo¡i trò chơi vô cùng năng đÙng.

cư dân có kh£ năng thư giãn cơ thÃ ß Các trung tâm chăm sóc séc xinh đ¹p m×i ngày, ĐÑi vÛi Nhïng lÛp hÍc đưãc Nhïng chuyên viên nhiÇt tình và chÉ d«n Các bưÛc làm đÉnh săn sóc da.

t­n hưßng mÙt không gian bơi lÙi xa l¡ ĐÑi vÛi Các lo¡i bà bơi như hai bà bơi 50m, bà bơi lưÝi, bà bơi tr» em,.. dân cư có thà cho con em hÍc bơi và cùng bơi lÙi ĐÑi vÛi bè b¡n ngay t¡i Nhïng khu vñc này.

càng môn thà dåc thà thao nïa đó chánh là ch¡y bÙ, chç đ§u tư Keppel Land đã c¥u trúc ngay t¡i căn hÙ chung cư Estella Heights ĐÑi vÛi đưÝng ch¡y bÙ dài 400m, ngay t¡i đây Khách hàng t¡o thà vëa ch¡y bÙ nh±m nâng cao séc khÏe và vëa giao lưu ĐÑi vÛi b¡n bè.

Các môn thà thao vui chơi gi£i trí như sân tennis, phòng t­p Gym cũng có đ§y đç ngay ß đây,.. Phòng chi¿u phim mini, t¥t c£ ngưÝi có kh£ năng đ¿n đây và thưßng théc Nhïng bÙ phim vô Nhïng dËp cuÑi tu§n.

nhà cÙng đÓng, thư viÇn đÍc sách chính là ch× giao lưu trò chuyÇn cÙng đÓng dân cư sinh sÑng trong sÑ dñ án, đây s½ là Các đÝi g·p gá trong sÑ Nhïng cuÙc sinh ho¡t và hÍp tÕ dân phÑ.

yên ninh cça căn hÙ cao c¥p qu­n 2 cũng đưãc b£o vÇ đ·c biÇt m­t thi¿t VÛi Nhïng nhân mĩ b£o vÇ trñc 24/24, Nhïng camera kh¯p toàn bÙ điÃm đÁu đưãc l¯p đ·t, nhân tÑ này cho th¥y sinh sÑng ß đây ngưÝi dân t¡o kh£ năng yên tâm vÁ tr­t thiên cũng như an ninh t¡i dñ án.

T§ng h§m đà xe đưãc xây dñng VÛi càng không gian khác biÇt, tëng chç nhà đÁu t¡o mÙt điÃm nh±m xe tách rÝi, không gian này đưãc xây dñng ĐÑi vÛi Các ô gió t¡o thå mát m», không ngÙt ng¡t ß đây.

Công mĩ cây non, Các hÓ nưÛc nhân xây cũng đưãc l¯p đ·t đan xen nhau nh±m t¡o ra thå hài hòa vÁ màu s¯c cũng như mang tÛi cho ngưÝi dân mÙt không gian tươi mát, mát m».

Các ch× NÕi trÙi khi đ§u tư dñ án Estella Heights

Là càng dñ án n±m ngay đËa th¿ chi¿n lưãc trong v¥n đÁ di chuyÃn l¡i hàng ngày cça cư dân, dñ án còn n±m c­n kÁ Các khu đô thË b­t nh¥t Qu­n 2, n±m mÛi Các trung tâm kinh doanh lÛn m¡nh, và sñ liên k¿t khu vñc cũng đ·c biÇt nhanh chóng.

Đây là dñ án t¡o đ§y đç Các cơ sß v­t ch¥t năm sao, ngoài ra, t¡o các tiÇn ích còn cao c¥p và vưãt trÙi hơn Các dñ án liÁn kÁ trong sÑ khu vñc.

chç đ§u tư Keppel Land và công ty cÕ ph§n Ti¿n PhưÛc chính là 2 chç đ§u tư đáng tin c­y và nÕi ti¿ng hơn thË trưÝng BDS ViÇt Nam vÁ ch¥t SÑ lưãng dñ án, hÍ còn có càng nguÓn vÑn đ·c biÇt dÓi dào.

Estella Heights đưãc nh­n xét là căn hÙ chung cư nghÉ ngơi tÑt nh¥t ViÇt Nam và chç nưÛc trao t·ng gi£i thưßng vàng chu©n xanh nh¥t Đông Nam Á.

Bài vi¿t trên đây nh­n đËnh cça SaleReal Team vÁ thông tin và Nhïng lãi th¿ vưãt trÙi mà dñ án có đưãc, l¡i ĐÑi vÛi Estella Heights Quý khách s½ nh­n đưãc mÙt cuÙc an cư non tròn v¹n, đây không Các can ho Estella Heights là chÑn tìm sau này càng ngày khi¿n v¥n đÁ mà còn là điÃm nh±m hưßng thå càng đÝi sÑng cñc kó đ³ng c¥p, Quý khách đang tìm càng ch× ß nên xem xét và sÛm lña chÍn cho mình càng nơi t¡i thích hãp.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""